ZZ

Súdne spory a rozhodcovské konania

Právnici Advokátskej kancelárie Zárecký Zeman poskytujú pravidelne právne poradenstvo svojim klientom v oblasti sporovej agendy, vrátane ich zastúpenia pred súdmi, ako aj v rozhodcovských konaniach pri najrozmanitejších typoch sporov.

Počas našej praxe sme nadobudli rozsiahle skúsenosti pri ochrane práv a právom chránených záujmov našich klientov, či už v pozícii navrhovateľa alebo odporcu v konaniach na všetkých stupňoch súdov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Okrem občianskoprávnej a obchodnoprávnej agendy zastupujeme našich klientov taktiež v konaniach týkajúcich sa pracovnoprávnych sporov, ako aj v konaniach o správnych žalobách. Naším klientom poskytujeme odbornú pomoc a zastúpenie v konaniach o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch, vrátane ústavných sťažností. Samozrejmou súčasťou našich právnych služieb je i právna podpora a zastúpenie klientov v záverečnej fáze vymáhania svojich, najmä peňažných pohľadávok v exekučnom konaní.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy